patches_std # : 245
Ramstein Ski Patrol
European Division